پایان نامه با واژگان کلیدی حفاري، عصبي، ضريب، الگوريتم

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
جدول 5-14 تست نتايج بهينه‌سازي با استفاده از شبکه عصبي مدل اول ……………………………………………… 85
جدول 5-15 تعيين محدوده براي خروجي مدل پيش‌بيني گير مکانيکي لوله حفاري …………………………. 87
جدول 5-16 عملکرد شبکه‌هاي عصبي استفاده شده در دو مدل …………………………………………………………… 87
جدول 5-17 نتايج بهينه‌سازي پارامترهاي موثر بر گير لوله حفاري با استفاده از الگوريتم ترکيبي ژنتيک و تجمع ذرات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
جدول 5-18 تست نتايج بهينه‌سازي با استفاده از شبکه عصبي ………………………………………………………………. 91

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شکل 2-1 نمودار تنش-کرنش دو سنگ شکننده و شکل پذير. نمودار سمت چپ منحني تنش کرنش نمونه‌ي شکننده و سمت راست نمونه‌ي تغيير شکل‌پذير ……………………………………………………………………………… 8
شکل 3-1 نمونه عصب واقعي (در اين شکل اکسون ترمينال در واقع همان سيناپس است) ……………… 25
شکل 3-2 مدل يک شبکه عصبي با يک نرون و يک ورودي ……………………………………………………………………. 27
شکل 3-3 شبکه عصبي پرسپترون دو لايه (داراي سه نرون در لايه ورودي و چهار نرون در لايه پنهان و يک نرون در لايه خروجي است) …………………………………………………………………………………………………………………… 30
شکل 3-4 طرح شماتيک از يک شبکه عصبي پيمانه اي …………………………………………………………………………… 31
شکل 3-5 ساختارهاي مختلف شبکه عصبي پيمانه اي …………………………………………………………………………….. 32
شکل 3-6- ابرصفحه جدايش و بردارهاي پشتيبان …………………………………………………………………………………… 34
شکل 3-7 فلوچارت الگوريتم ژنتيک ……………………………………………………………………………………………………………. 38
شکل 3-8 فلوچارت الگوريتم تجمع ذرات ……………………………………………………………………………………………………. 41
شکل 3-9 شکل شماتيکي از الگوريتم ترکيبي GA&PSO ……………………………………………………………………….. 43
شکل 4-1- موقعيت جغرافيايي ميدان نفتي اهواز ………………………………………………………………………………………. 46
شکل 4-2- شکل ميدان مارون و تقسيم بندي آن به هشت بخش …………………………………………………………. 47
شکل 4-3- موقعيت جغرافيايي ميدان نفتي مارون …………………………………………………………………………………… 48
شکل 4-4- موقعيت جغرافيايي (مختصات شمال و شرق جغرافيايي) چاه هاي حفر شده در ميدان نفتي مارون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
شکل 5-1 نمودار ضريب رگرسيون MLP براي پيش‌بيني داده‌هاي UCS در مرحله تست …………………. 63
شکل 5-2 فلوچارت آموزش شبکه MLP توسط الگوريتم ژنتيک ……………………………………………………………. 64
شکل 5-3 نمودار ضريب رگرسيون MLP&GA براي پيش‌بيني داده‌هاي UCS در مرحله تست ……….. 65
شکل 5-4 مقايسه شبکه‌هاي MLP و MLP&GA بر اساس ميزان خطا و سرعت همگرايي ………………… 65
شکل 5-5 مقايسه مقادير تخمين زده شده UCS توسط هر دو شبکه با مقادير واقعي ……………………….. 66
شکل 5-6 ضريب رگرسيون شبکه‌ي عصبي در انتخاب مته حفاري براي داده‌هاي تست …………………… 67
شکل 5-7 ضريب رگرسيون شبکه‌ي عصبي در پيش‌بيني نرخ نفوذ حفاري براي داده‌هاي تست ……. 68
شکل 5-8 نتايج بهينه‌سازي پارامترهاي حفاري توسط الگوريتم ژنتيک در سايز 5/8 چاه (شکل 5-8-1)، 25/12 چاه (شکل 5-8-2) و 5/17 چاه (شکل 5-8-3) ……………………………………………………………………… 71
شکل 5-9 شبکه عصبي پيمانه‌اي استفاده شده در مدل‌سازي ………………………………………………………………… 77
شکل 5-10 ضريب رگرسيون شبکه عصبي پيمانه‌اي مدل اول در مرحله تست ……………………………………. 78
شکل 5-11 ضريب رگرسيون شبکه عصبي پيمانه‌اي مدل دوم در مرحله تست ……………………………………. 80
شکل 5-12 مقايسه MNN و MLP بر اساس دقت و سرعت همگرايي براي هر دو مدل (محور عمودي لگاريتمي است) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
شکل 5-13 مقايسه مقادير واقعي و مقادير پيش‌بيني شده هرزروي سيال حفاري در مرحله تست براي مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
شکل 5-14 مقايسه مقادير واقعي و مقادير پيش‌بيني شده هرزروي سيال حفاري در مرحله تست براي مدل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
شکل 5-15 ضريب رگرسيون شبکه ماشين بردار پشتيبان براي داده‌هاي تست …………………………………. 86
شکل 5-16 ضريب رگرسيون شبکه عصبي پرسپترون چندلايه بهينه‌شده توسط الگوريتم تجمع ذرات براي داده‌هاي تست …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
شکل 5-17 فلوچارت آموزش شبکه عصبي توسط الگوريتم تجمع ذرات ……………………………………………… 88

فهرست نشانه‌هاي اختصاري

مساحت نازل …………………………………………………………………………………………………………………………..
الگوريتم کلوني مورچگان ……………………………………………………………………………………………………
هوش مصنوعي ……………………………………………………………………………………………………………………….
شبکه عصبي مصنوعي ……………………………………………………………………………………………………….
پارامتر شناختي …………………………………………………………………………………………………………………………
پارامتر اجتماعي ………………………………………………………………………………………………………………………
قيمت مته حفاري ……………………………………………………………………………………………………………………..
هزينه ثابت عملياتي دکل حفاري ……………………………………………………………………………………………….
نمودار گاماي طبيعي ……………………………………………………………………………………………………………
ضريب تصحيح زاويه ……………………………………………………………………………………………………………
ضريب تصحيح سايز خرده‌هاي حفاري …………………………………………………………………………………….
ضريب تصحيح وزن ……………………………………………………………………………………………………………..
قطر نازل …………………………………………………………………………………………………………………………………..
عمق حفاري ……………………………………………………………………………………………………………………………..
عمق لوله جداري ………………………………………………………………………………………………………………….
قطر مته ………………………………………………………………………………………………………………………………..
قطر آنالوس ……………………………………………………………………………………………………………………….
قطر چاه ………………………………………………………………………………………………………………………………
سايز متوسط خرده‌ها …………………………………………………………………………………………………………
چگالي خرده‌هاي حفاري ……………………………………………………………………………………………………….
قطر خرده‌هاي حفاري ……………………………………………………………………………………………………………..
مدول يانگ استاتيکي ………………………………………………………………………………………………………………
مدول يانگ ديناميکي ……………………………………………………………………………………………………………..
الگوريتم ژنتيک ……………………………………………………………………………………………………………………..
هيدروژن سولفور ………………………………………………………………………………………………………………..
متراژ حفاري ………………………………………………………………………………………………………………………………
طول حفره باز ………………………………………………………………………………………………………………………..
انجمن بين المللي پيمانکاران حفاري ……………………………………………………………………………………. IADC
پرسپترون چند لايه …………………………………………………………………………………………………………….. MLP
شبکه عصبي پيمانه‌اي ………………………………………………………………………………………………………… MNN
ميانگين مربع خطا ……………………………………………………………………………………………………………….. MSE
وزن گل حفاري ……………………………………………………………………………………………………………………… MW
تعداد جمعيت …………………………………………………………………………………………………………………………….. N
نمودار تخلخل نوترون ………………………………………………………………………………………………………… NPHI
تخلخل موثر …………………………………………………………………………………………………………………………….
قطر بيروني لوله حفاري ………………………………………………………………………………………………………
درصد تقاطع …………………………………………………………………………………………………………………………….
بهترين موقعيت محلي ذره …………………………………………………………………………………………………
بهترين موقعيت سراسري ذره ……………………………………………………………………………………………
درصد جهش

دیدگاهتان را بنویسید