پایان نامه رایگان درباره  ، 0/000، criterion، dependent

دانلود پایان نامه

(Cross)
_C001–C
21/780

_C002–C
-1/189

_C003–C
16/397

_C004–C
-5/097

_C005–C
-41/456

_C006–C
-9/516

_C007–C
25/606

_C008–C
8/780

_C009–C
29/061

_C010–C
-23/794

_C011–C
-8/405

_C012–C
-19/335

_C013–C
48/593

_C014–C
-23/405

_C015–C
-10/518

_C016–C
-18/175

_C017–C
14/721

_C018–C
-40/948

_C019–C
32/568

_C020–C
-0/298

_C021–C
14/168

_C022–C
8/078

_C023–C
-7/299

_C024–C
-2/790

_C025–C
-3/267

_C026–C
10/345

_C027–C
4/980

_C028–C
-11/705

_C029–C
-9/602

_C030–C
9/116

_C031–C
33/236

_C032–C
24/279

_C033–C
15/872

_C034–C
-49/311

_C035–C
-16/373

_C036–C
108/859

_C037–C
2/715

_C038–C
41/788

_C039–C
-22/194

_C040–C
-38/938

_C041–C
-18/216

_C042–C
-32/471

_C043–C
-30/912

_C044–C
-8/130

_C045–C
11/118

_C046–C
0/845

_C047–C
-24/379

_C048–C
-9/222

_C049–C
-34/202

_C050–C
-6/208

_C051–C
22/789

_C052–C
4/164

_C053–C
37/591

_C054–C
-7/205

_C055–C
-22/165

_C056–C
-10/195

_C057–C
0/112

_C058–C
-21/007

_C059–C
-19/520

_C060–C
6/203

_C061–C
-95/715

_C062–C
-48/950

_C063–C
-13/151

_C064–C
-27/830

_C065–C
10/217

_C066–C
-11/093

_C067–C
-14/946

_C068–C
15/074

_C069–C
-10/285

_C070–C
-4/281

_C071–C
12/304

_C072–C
-64/463

_C073–C
14/065

_C074–C
-6/414

_C075–C
-26/228

_C076–C
35/784

_C077–C
-1/689

_C078–C
-28/001

_C080–C
-38/488

_C082–C
-74/072

_C083–C
9/289

_C084–C
71/231

_C085–C
30/625

_C086–C
1/155

_C087–C
52/519

_C088–C
53/302

_C089–C
-19/952

_C090–C
-9/317

_C091–C
26/970

_C092–C
52/669

_C093–C
14/382

_C094–C
-1/862

_C095–C
-27/721

_C096–C
2/239

_C097–C
49/485

_C098–C
51/541

_C099–C
-15/759

_C100–C
-34/225

_C101–C
-23/905

_C103–C
-27/324

_C104–C
23/892

_C105–C
47/442

_C106–C
3/634

_C107–C
-6/604

_C108–C
17/290

_C109–C
4/894

_C110–C
-15/363

_C111–C
-13/484

_C112–C
-32/371

_C113–C
-10/188

_C114–C
-24/322

_C115–C
29/457

_C116–C
-11/796

_C117–C
30/731

_C118–C
-13/797

_C119–C
-4/202

_C120–C
94/510

_C121–C
-12/597

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
0/26
Mean dependent var
5/81
Adjusted R-squared
0/06
S.D. dependent var
52/81
S.E. of regression
51/33
Akaike info criterion
10/91
Sum squared resid
1138440/00
Schwarz criterion
11/86
Log likelihood
-2903/78
Hannan-Quinn criter.
11/28
F-statistic
1/27
Durbin-Watson stat
2/45
Prob(F-statistic)
0/046

Dependent Variable: LY3?
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/31/15 Time: 04:31
Sample: 1388 1392
Included observations: 5
Cross-sections included: 120
Total pool (unbalanced) observations: 576
Cross sections without valid observations dropped
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
 
 
 
 
 
C
3/932
0/353
11/129
0/000
X?
0/000
0/000
3/145
0/002
Z1?
0/026
0/012
2/173
0/030
Z2?
-0/109
0/086
-1/274
0/203
Z3?
0/003
0/001
5/151
0/000
Z4?
0/212
0/028
7/472
0/000
R-squared
0/179
Mean dependent var
4/950
Adjusted R-squared
0/172
S.D. dependent var
0/498
S.E. of regression
0/453
Akaike info criterion
1/264
Sum squared resid
116/914
Schwarz criterion
1/309
Log likelihood
-358/045
Hannan-Quinn criter.
1/282
F-statistic
24/817
Durbin-Watson stat
1/861
Prob(F-statistic)
0/000
 
 

Dependent Variable: Y4?
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/31/15 Time: 04:33
Sample: 1388 1392
Included observations: 5
Cross-sections included: 120
Total pool (unbalanced) observations: 581
Cross sections without valid observations dropped
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
 
 
 
 
 
C
-0/267
0/311
-0/857
0/392
X?
0/000
0/000
4/228
0/000
Z1?
0/015
0/011
1/379
0/169
Z2?
-0/144
0/030
-4/815
0/000
Z3?
0/001
0/000
5/710
0/000
Z4?
0/050
0/007
6/803
0/000
Fixed Effects (Cross)
_C001–C
0/049
 
_C002–C
-0/028

_C003–C
-0/043

_C004–C
-0/062

_C005–C
-0/077

_C006–C
-0/165

_C007–C
-0/049

_C008–C
0/058

_C009–C
-0/017

_C010–C
-0/242

_C011–C
-0/067

_C012–C
-0/094

_C013–C
0/023

_C014–C
-0/008

_C015–C
-0/035

_C016–C
-0/032

_C017–C
-0/084

_C018–C
-0/004

_C019–C
0/207

_C020–C
0/188

_C021–C
-0/011

_C022–C
0/188

_C023–C
0/078

_C024–C
-0/008

_C025–C
-0/062

_C026–C
0/015

_C027–C
-0/001

_C028–C
-0/079

_C029–C
-0/036

_C030–C
0/034

_C031–C
-0/133

_C032–C
0/001

_C033–C
0/059

_C034–C
-0/001

_C035–C
0/083

_C036–C
0/041

_C037–C
0/125

_C038–C
0/088

_C039–C
0/028

_C040–C
0/006

_C041–C
0/083

_C042–C
-0/057

_C043–C
-0/124

_C044–C
-0/040

_C045–C
-0/087

_C046–C
-0/083

_C047–C
-0/145

_C048–C
-0/021

_C049–C
-0/045

_C050–C
-0/064

_C051–C
0/269

_C052–C
0/022

_C053–C
-0/035

_C054–C
0/173

_C055–C
-0/024

_C056–C
0/116

_C057–C
0/014

_C
058–C
0/047

_C059–C
-0/089

_C060—C
0/161

_C061–C
-0/069

_C062–C
-0/102

_C063–C
-0/017

_C064–C
0/057

_C065–C
0/081

_C066–C
0/102

_C067–C
0/020

_C068–C
0/018

_C069–C
0/065

_C070–C
0/127

_C071–C
0/069

_C072–C
0/214

_C073–C
0/005

_C074–C
-0/168

_C075–C
-0/034

_C076–C
-0/054

_C077–C
0/160

_C078–C
0/118

_C079–C
-0/070

_C080–C
-0/072

_C082–C
-0/055

_C083–C
-0/059

_C084–C
-0/125

_C085–C
0/077

_C086–C
0/127

_C087–C
-0/056

_C088–C
0/012

_C089–C
-0/064

_C090–C
0/275

_C091–C
-0/072

_C092–C
0/017

_C093–C
0/009

_C094–C
0/008

_C095–C
-0/118

_C096–C
0/131

_C097–C
-0/054

_C098–C
0/036

_C099–C
-0/147

_C100–C
-0/017

_C101–C
-0/203

_C102–C
-0/003

_C103–C
0/037

_C104–C
-0/116

_C105–C
-0/033

_C106–C
-0/012

_C107–C
-0/030

_C108–C
0/047

_C109–C
-0/037

_C110–C
0/084

_C111–C
0/017

_C112–C
-0/050

_C113–C
-0/076

_C114–C
-0/020

_C115–C
0/013

_C116–C
-0/079

_C117–C
0/031

_C118–C
-0/097

_C119–C
0/109

_C120–C
0/03

_C121–C
-0/07

 
Effects Specification
 
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
0/77
Mean dependent var
0/16
Adjusted R-squared
0/71
S.D. dependent var
0/15
S.E. of regression
0/08
Akaike info criterion
-2/02
Sum squared resid
2/94
Schwarz criterion
-1/08
Log likelihood
710/99
Hannan-Quinn criter.
-1/65
F-statistic
12/48
Durbin-Watson stat
1/99
Prob(F-statistic)
0/00
 
 

Dependent Variable: Y5?
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/31/15 Time: 04:36
Sample: 1388 1392
Included observations: 5
Cross-sections included: 120
Total pool (unbalanced) observations: 576
Cross sections without valid observations dropped
 
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
 
 
 
 
 
C
0/438
1/134
0/386
0/700
X?
0/001
0/000
7/025
0/000
Z1?
0/038
0/041
0/945
0/345
Z2?
-0/574
0/109
-5/252
0/000
Z3?
0/000
0/000
-0/920
0/358
Z4?
-0/347
0/027
-12/949
0/000
Fixed Effects (Cross)
_C001–C
-0/131
 
_C002–C
0/397

_C003–C
-0/195

_C004–C
-0/006

_C005–C
0/353

_C006–C
0/351

_C007–C
-0/154

_C008–C
-0/332

_C009–C
-0/156

_C010–C
0/104

_C011–C
0/404

_C012–C
0/247

_C013–C
-0/100

_C014–C
0/061

_C015–C
-0/176

_C016–C
0/477

_C017–C
-0/248

_C018–C
-0/471

_C019–C
-0/005

_C020–C
-0/211

_C021–C
-0/158

_C022–C
-0/171

_C023–C
-0/202

_C024–C
0/271

_C025–C
0/056

_C026–C
-0/100

_C027–C
-0/009

_C028–C
0/247

_C029–C
0/012

_C030–C
-0/214

_C031–C
0/512

_C032–C
-0/124

_C033–C
-0/284

_C034–C
-0/200

_C035–C
-0/190

_C036–C
-0/179

_C037–C
-0/192

_C038–C
-0/117

_C039–C
-0/189

_C040–C
-0/246

_C041–C
-0/222

_C042–C
-0/073

_C043–C
-0/397

_C044–C
0/431

_C045–C
0/043

_C046–C
0/462

_C047–C
0/253

_C048–C
0/415

_C049–C
-0/571

_C050–C
0/297

_C051–C
-0/230

_C052–C
-0/155

_C053–C
-0/182

_C054–C
-0/205

_C055–C
-0/098

_C056–C
-0/001

_C057–C
0/081

_C058–C
-0/147

_C059–C
0/162

_C060–C
-0/061

_C061–C
0/349

_C062–C
0/443

_C063–C
0/066

_C064–C
-0/026

_C065–C
-0/203

_C066–C
-0/152

_C067–C
0/076

_C068–C
-0/196

_C069–C
-0/171

_C070–C
-0/250

_C071–C
-0/070

_C072–C
-0/051

_C073–C
0/086

_C074–C
0/019

_C075–C
0/241

_C076–C
-0/028

_C077–C
-0/154

_C078–C
-0/203

_C079–C
0/210

_C080–C
0/043

_C082–C
-0/491

_C083–C
-0/132

_C084–C
0/198

_C085–C
-0/074

_C086–C
0/031

_C087–C
0/189

_C088–C
-0/027

_C089–C
0/097

_C090–C
0/162

_C091–C
0/500

_C092–C
-0/064

_C093–C
0/047

_C094–C
0/080

_C095–C
0/279

_C096–C
0/071

_C097–C
0/429

_C098–C
0/092

_C099–C
-0/044

_C100–C
0/116

_C101–C
-0/115

_C102–C
-0/384

_C103–C
-0/102

_C104–C
-0/080

_C105–C
-0/140

_C106–C
0/084

_C107–C
0/283

_C108–C
0/110

_C109–C
-0/270

_C110–C
-0/045

_C111–C
-0/062

_C112–C
-0/105

_C113–C
-0/106

_C114–C
-0/348

_C115–C
-0/046

_C116–C
0/528

_C117–C
-0/122

_C118–C
0/455

_C119–C
-0/272

_C120–C
-0/22

_C121–C
0/36

 
 
 
 
 
 
Effects

دیدگاهتان را بنویسید