پایان نامه با واژگان کلیدی ازدحام ذرات

دانلود پایان نامه

……………………… 28
3-4-1- شبکه عصبي پرسپترون چندلايه ………………………………………………………………………………………………. 28
3-4-2- شبکه عصبي پيمانه اي ………………………………………………………………………………………………………………… 30
3-4-3- ماشين بردار پشتيبان ………………………………………………………………………………………………………………… 32
3-5- الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي ……………………………………………………………………………………………………………………… 34
3-5-1- الگوريتم ژنتيک …………………………………………………………………………………………………………………………… 34
3-5-2- الگوريتم بهينه‌سازي ازدحام ذرات ………………………………………………………………………………………….. 39
3-5-3- الگوريتم ترکيبي ژنتيک و ازدحام ذرات …………………………………………………………………………………. 41

فصل چهارم: آماده‌سازي اطلاعات جهت مدل‌سازي و آناليز
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
4-2- مطالعه ميادين مورد بررسي ………………………………………………………………………………………………………………….. 44
4-2-1- ميدان نفتي اهواز ………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
4-2-2- ميدان نفتي مارون ……………………………………………………………………………………………………………………….. 46
4-3- آماده‌سازي داده‌ها جهت استفاده در مدل‌سازي ………………………………………………………………………………. 50
4-3-1 جمع‌آوري داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
4-3-1-1- مقاومت فشاري تک محوره سنگ سازند ………………………………………………………………………. 50
4-3-1-2- انتخاب مته حفاري و بهبود نرخ نفوذ …………………………………………………………………………….. 51
4-3-1-3- هرزروي سيال حفاري ……………………………………………………………………………………………………… 52
4-3-1-4- گير لوله حفاري …………………………………………………………………………………………………………………. 54
4-3-2- پيش‌پردازش داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-3-2-1- آناليز داده‌ها و تأييد صحت و دقت آن‌ها …………………………………………………………………….. 55
4-3-2-2- همسان‌سازي داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………. 56
4-3-3- تقسيم بندي داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………… 57
4-4- مدل کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
4-5- معيارهاي عملكرد مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل پنجم: آناليز و تحليل اطلاعات
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
5-2- مقاومت فشاري تک محوره سنگ سازند ……………………………………………………………………………………………. 60
5-2-1- روش کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
5-2-1-1- پيش‌بيني UCS توسط MLP ……………………………………………………………………………………………… 60
5-2-1-2- پيش‌بيني UCS توسط MLP&GA …………………………………………………………………………………. 63
5-3- انتخاب مته حفاري و بهبود نرخ نفوذ …………………………………………………………………………………………………. 66
5-3-1- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
5-3-1-1- پيش‌بيني مته حفاري ……………………………………………………………………………………………………….. 67
5-3-1-2- پيش‌بيني نرخ نفوذ حفاري …………………………………………………………………………………………….. 68
5-3-1-3- بهينه‌سازي نرخ نفوذ ……………………………………………………………………………………………………….. 69
5-3-2- بحث روي نتايج …………………………………………………………………………………………………………………………… 72
5-3-2-1- مته حفاري …………………………………………………………………………………………………………………………… 72
5-3-2-2- نرخ نفوذ و دبي جريان گل ………………………………………………………………………………………………. 72
5-3-2-3- فشار پمپ گل و سطح مقطع جريان …………………………………………………………………………….. 74
5-3-2-4- وزن روي مته و سرعت دوران رشته حفاري ……………………………………………………………….. 75
5-3-2-5- گرانروي گل ………………………………………………………………………………………………………………………… 76
5-4- هرزروي سيال حفاري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 76
5-4-1- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
5-4-1-1- پيش‌بيني کمي هرزروي سيال حفاري …………………………………………………………………………….. 78
5-4-1-2- پيش‌بيني کيفي هرزروي سيال حفاري …………………………………………………………………..
………. 79
5-4-1-3- کاهش ميزان هرزروي سيال حفاري ……………………………………………………………………………….. 82
5-5- گير لوله حفاري ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
5-5-1- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
5-5-1-1- پيش‌بيني گير مکانيکي و اختلاف فشاري ……………………………………………………………………. 85
5-5-1-2- پيش‌بيني گير اختلاف فشاري ……………………………………………………………………………………….. 87
5-5-1-3- کاهش احتمال گير لوله حفاري ……………………………………………………………………………………… 88

فصل ششم: نتايج و پيشنهادها
6-1- نتايج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
6-2- پيشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
پيوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

فهرست جدول

عنوان صفحه

جدول 2-1 ليست تعدادي از روابط تجربي محاسبه UCS ……………………………………………………………………………. 11
جدول 2-2 مقايسه مدل UCS ارائه شده با روش‌هاي ديگر ……………………………………………………………………….. 13
جدول 2-3 مقايسه مدل انتخاب مته و نرخ نفوذ ارائه شده با روش‌هاي ديگر ……………………………………….. 16
جدول 2-4 مقايسه مدل هرزروي پيشنهادي با ساير روش‌ها ……………………………………………………………………. 18
جدول 2-5 مقايسه مدل گير لوله حفاري ارائه شده با ساير روش‌ها ………………………………………………………… 21
جدول 3-1 ليست تعدادي از توابع انتقال مورد استفاده براي شبکه هاي عصبي ………………………………….. 29
جدول 4-1 تحليل آماري داده‌هاي استفاده شده در مدل‌سازي مقاومت فشاري سنگ سازند ……………. 50
جدول 4-2 توصيف آماري داده‌هاي استفاده شده در مدل‌سازي انتخاب مته و نرخ نفوذ حفاري ……… 52
جدول 4-3 توصيف آماري داده‌هاي استفاده شده در مدل‌سازي هرزروي سيال حفاري ……………………. 54
جدول 4-4 توصيف آماري داده‌هاي استفاده شده در مدل‌سازي گير لوله حفاري ……………………………….. 56
جدول 5-1 مقايسه عملکرد دو شبکه‌ عصبي استفاده شده براي مدل‌سازي تعيين UCS …………………… 66
جدول 5-2 بررسي عملکرد شبکه‌هاي عصبي استفاده شده براي پيش‌بيني انتخاب مته و نرخ نفوذ حفاري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
جدول 5-3 مقدار و محدوده پارامترهاي ثابت و متغير در بخش‌هاي مختلف چاه ……………………………….. 70
جدول 5-4 مقادير پارامترهاي بهينه‌سازي شده در بخش‌هاي مختلف چاه ……………………………………………. 70
جدول 5-5 بررسي مته حفاري انتخاب شده ………………………………………………………………………………………………… 72
جدول 5-6 بررسي نرخ نفوذ و دبي جريان گل بهينه‌سازي شده ……………………………………………………………… 74
جدول 5-7 بررسي فشار پمپ گل و سطح مقطع جريان بهينه‌سازي شده ……………………………………………. 75
جدول 5-8 بررسي وزن روي مته و سرعت دوران رشته حفاري بهينه‌سازي شده ………………………………. 76
جدول 5-9 ساختار شبکه عصبي پيمانه‌اي مدل اول …………………………………………………………………………………. 78
جدول 5-10 ساختار شبکه عصبي پيمانه‌اي مدل دوم ………………………………………………………………………………… 79
جدول 5-11 تعيين محدوده براي خروجي مدل پيش‌بيني کيفي هرزروي سيال حفاري ……………………… 80
جدول 5-12 مقايسه عملکرد شبکه‌هاي عصبي استفاده شده براي هر دو مدل ……………………………………. 81
جدول 5-13 نتايج بهينه‌سازي پارامترهاي موثر بر هرزروي سيال حفاري با استفاده از الگوريتم تجمع ذرات

دیدگاهتان را بنویسید