منابع پایان نامه ارشد با موضوع عصاره آبی، نفوذپذیری، تحلیل آماری، ظرفیت جذب

دانلود پایان نامه

………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۱-۴- آب دیونیزه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۳-۱-۵- آب مقطر…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۳-۱-۶- گلیسرول…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۳-۱-۷- سوربیتول…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۳-۱-۸- دی فسفرپنتا اکسید…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۱-۹- پارافیلم ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۳-۱-۱۰- باکتری اشرشیاکلی………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۳-۱-۱۱- محیط کشت مولر هینتون…………………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۲- وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۳- روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۳-۱- تهیه عصاره آبی زنیان……………………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۳-۲- روش استخراج عصاره متانولی زنیان (عصاره گیری سرد)……………………………………………………۴۱-۴۰
۳-۳-۳- تهیه پلاستی سایزر……………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۳-۳-۴- تولید فیلم……………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۳-۴-۱- تولید فیلم شاهد………………………………………………………………………………………………………..۴۲-۴۱
۳-۳-۴-۲- تهیه فیلم های داری عصاره آبی و الکلی زنیان……………………………………………………………….۴۳-۴۲
۳-۴- باکتری مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۴-۱- روش نگهداری باکتری ها……………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۴- ۲-تهیه سوسپانسیون میکروبی نیممکفارلند…………………………………………………………………………………۴۴
۳-۴-۳- بررسی اثر ضدمیکروبی فیلم ها……………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۵- آزمون ها ی کیفی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۵-۱-خواص فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………۴۶-۴۵
۳-۵-۲- آزمون های مکانیکی……………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۵-۲-۱- آزمون مقاومت به کشش…………………………………………………………………………………………….۴۸-۴۶
۳-۵-۲-۲- آزمون ازدیاد طول تا نقطه شکست……………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۵-۲-۳- آزمون مدول یانگ یا مدول الاستیک…………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۵-۳- خواص فیزیکوشیمیایی…………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۵-۳-۱- آزمون نفوذپذیری به بخار آب……………………………………………………………………………………..۵۳-۴۹
۳-۵-۳-۲- آزمون نفوذپذیری نسبت به اکسیژن………………………………………………………………………………۵۴-۵۳
۳-۵-۳-۳- آزمون حلالیت در آب………………………………………………………………………………………………..۵۶-۵۴
۳-۵-۳-۴- آزمون ظرفیت جذب آب……………………………………………………………………………………………۵۸-۵۷
۳-۵-۳-۵- آزمون رنگ سنجی …………………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۵-۳-۶- آزمون uv-visible جهت تعیین کدورت و عبور نور فرابنفش از فیلم ها…………………………..۵۹-۵۸
۳-۶- تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
فصل ۴:نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۱- خواص ضد میکروبی فیلم های خوراکی ……………………………………………………………………………..۶۲-۶۱
۴-۱-۱- تاثیر فیلم خوراکی نشاسته ساگو حاوی درصدهای مختلف عصاره آبی زنیان بر روی باکتری اشرشیاکی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴-۶۲
۴-۱-۲- تاثیر فیلم خوراکی نشاسته ساگوحاوی غلظت های مختلف عصاره متانولی زنیان بر روی باکتری اشرشیا کلی………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵-۶۴
۴-۲- بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر خصوصیات تشکیل فیلم خوراکی نشاسته ساگو…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶-۶۵
۴-۳- بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر خواص مکانیکی فیلم خوراکی نشاسته ساگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۳-۱- بررسی تاثیر عصاره آبی زنیان بر مقاومت به کشش فیلم خوراکی نشاسته ساگو……………………..۶۸-۶۷
۴-۳-۲- بررسی تاثیر عصاره آبی زنیان بر ازدیاد طول تا نقطه شکست در فیلم خوراکی نشاسته ساگو…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰-۶۸
۴-۳-۳-بررسی تاثیرعصاره آبی زنیان بر مدول یانگ یا مدول الاستیک فیلم نشاسته ساگو…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۷۰
۴-۴-بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیلم نشاسته ساگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۴-۱-بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر قابلیت تراوایی نسبت به بخار آب در فیلم خوراکی نشاسته ساگو………………………………………………………………………………………………………….۷۴-۷۲
۴-۴-۲- بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر نفوذپذیری به اکسیژن در فیلم نشاسته ساگو…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵-۷۴
۴-۴-۳:بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر قابلیت حلالیت در آب در فیلم نشاسته ساگو…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹-۷۵
۴-۴-۴- بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر میزان جذب آب در فیلم نشاسته ساگو…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰-۷۹
۴-۴-۵- بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر رنگ در فیلم خوراکی نشاسته ساگو…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲-۸۰
۴-۴-۶- :بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر جذب و عبور uv در فیلم نشاسته ساگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۴-۴-۶-۱ :بررسی

دیدگاهتان را بنویسید