تحقیق رایگان درمورد تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

………………………………۵۷
جدول ۴-۱۱- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت ۲۰ سانتیمتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
جدول ۴-۱۲- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت ۳۰ سانتیمتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
جدول ۴-۱۳- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت ۴۰ سانتیمتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
جدول ۴-۱۴- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت ۲۰ سانتیمتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
جدول ۴-۱۵- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت ۳۰ سانتیمتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

جدول ۴-۱۶- اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت ۴۰ سانتیمتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
جدول ۴-۱۷- درصد ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس تیمارهای مختلف گیاه زیره سبز………………………………۶۱
جدول ۴-۱۸- تجزیه واریانس اثر فاصله کاشت و کود ازت برای صفات مورد بررسی در گیاه زیره سبز………….۶۲
جدول ۴-۱۹- مقایسه میانگین سطوح مختلف کود ازت بر صفات مورد بررسی گیاه زیره سبز……………………….۶۲
جدول ۴-۲۰- مقایسه میانگین سطوح مختلف فاصله ردیف کشت بر صفات مورد بررسی گیاه زیره سبز………..۶۳
جدول ۴-۲۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف فاصله ردیف کشت و کود ازت بر صفات مورد بررسی گیاه زیره سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

فهرست شکل‌ها
عنوان شکل صفحه
شکل ۱-۱- بخش‌های مختلف گیاه زیره سبز……………………………………………………………………………………………۸
شکل ۳-۱- مقایسه میانگین بارندگی ماهانه دوره تحقیق (۱۳۹۱) با ده سال گذشته……………………………………………….۱۳
شکل ۳-۲- نمایی از هر کرت آزمایشی………………………………………………………………………………………………………۱۴
شکل ۳-۳- مرحله تشکیل بذر گیاه زیره سبز………………………………………………………………………………………………۲۵
شکل ۳-۴- دستگاه کلونجر………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
شکل ۳-۵- دستگاه کروماتوگرافی گازی…………………………………………………………………………………………………..۳۲
شکل ۳-۶- دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی…………………………………………………………..۳۳
شکل ۳-۷- دستگاه سوکسله…………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
شکل ۳-۸- روتاری………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
شکل ۳-۹- دستگاه کجلدال……………………………………………………………………………………………………………………۳۴
شکل ۳-۱۰- دستگاه فلیم فوتومتر…………………………………………………………………………………………………………….۳۴
شکل ۳-۱۱- دستگاه اسپکتروفتومتر………………………………………………………………………………………………………….۳۴
شکل ۴-۱- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر ارتفاع گیاه زیره سبز…………………………………………………………………۳۸
شکل ۴-۲- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر ارتفاع گیاه زیره سبز…………………………………………………..۳۹
شکل ۴-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر ارتفاع گیاه زیره سبز……………………۳۹
شکل ۴-۴- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد شاخه فرعی گیاه زیره سبز………………………………………………..۴۰
شکل ۴-۵- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر تعداد شاخه فرعی گیاه زیره سبز………………………………….۴۰
شکل ۴-۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر تعداد شاخه فرعی گیاه زیره سبز……۴۱
شکل ۴-۷- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد چتر در بوته گیاه زیره سبز……………………………………………….۴۱
شکل ۴-۸- مقایسه میانگین اثر فاصله کشت بر تعداد چتر در بوته گیاه زیره سبز………………………………………….۴۲
شکل ۴-۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر تعداد چتر در بوته گیاه زیره سبز……۴۳
شکل ۴-۱۰- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز……………………………………………….۴۴
شکل ۴-۱۱- مقایسه میانگین اثر فاصله کشت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز………………………………………….۴۴
شکل ۴-۱۲- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز….۴۵
شکل ۴-۱۳- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر وزن هزار دانه گیاه زیره سبز…………………………………………………..۴۶
شکل ۴-۱۴- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر وزن هزار دانه زیره سبز……………………………………………۴۶
شکل ۴-۱۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر وزن هزار دانه زیره سبز…………….۴۷
شکل ۴-۱۶- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر عملکرد دانه در هکتار گیاه زیره سبز…………………………………………۴۸
شکل ۴-۱۷- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر عملکرد دانه در هکتار گیاه زیره سبز…………………………..۴۸
شکل ۴-۱۸- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر عملکرد دانه در هکتار زیره سبز….۴۹
شکل ۴-۱۹- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصد اسانس گیاه زیره سبز……………………………………………………..۵۰
شکل ۴-۲۰- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز………………………………………………….۵۰
شکل ۴-۲۱- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بردرصد اسانس گیاه زیره سبز……………………………………….۵۱
شکل ۴-۲۲- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز………………………………….۵۱
شکل ۴-۲۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر درصد اسانس گیاه زیره سبز………۵۲
شکل ۴-۲۴- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز……۵۲
شکل ۴-۲۵- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصد روغن گیاه زیره سبز……………………………………………………..۶۳
شکل ۴-۲۶- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر درصد روغن گیاه زیره سبز………………………………………۶۳
شکل ۴-۲۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز……۶۴
شکل ۴-۲۸- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصد روغن گیاه زیره سبز……………………………………………………..۶۴
شکل ۴-۲۹- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر عملکرد روغن گیاه زیره سبز……………………………………۶۵
شکل ۴-۳۰- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر عملکرد روغن گیاه زیره سبز……….۶۵
شکل ۴-۳۱- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصد ازت گیاه زیره سبز……………………………………………………….۶۶
شکل ۴-۳۲- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر درصد ازت گیاه زیره سبز……………………………………….۶۶
شکل ۴-۳۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر درصد ازت گیاه زیره سبز…………۶۷
شکل ۴-۳۴- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصد فسفر گیاه زیره سبز……………………………………………………….۶۸
شکل ۴-۳۵- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر درصدفسفر گیاه زیره سبز………………………………………….۶۸
شکل ۴-۳۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر درصد فسفر گیاه زیره سبز…………۶۹
شکل ۴-۳۷- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصدپتاسیم گیاه زیره سبز……………………………………………………….۷۰
شکل ۴-۳۸- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر درصدپتاسیم گیاه زیره سبز………………………………………..۷۰
شکل

دیدگاهتان را بنویسید