دانلود مقاله با موضوع جمع آوری اطلاعات، اطلاعات مربوط، ذخیره سازی

دانلود پایان نامه

۱۵
۱۵
۱۶
۱۶
۱۷
۱۸
۱۸
۱۹
۲۱
۲۲
۲۲
۲۳
۲۵
۲۶

فصل دوم- مواد و روش ها ………………………………………………………………….
۲۷
۲-۱- محل و مدت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………
۲۷
۲-۲- جیره غذایی آزمایش……………………………………………………………………………………..
۲۷
۲-۳- طراحی سیستم آزمایشی …………………………………………………………………………………
۲۸
۲-۴- تیماربندی و ذخیره سازی ……………………………………………………………………………….
۲۹
۲-۵- غذادهی ………………………………………………………………………………………………………
۳۰
۲-۶- اندازه گیری کیفیت آب ………………………………………………………………………………….
۳۰
۲-۷- جمع آوری اطلاعات مربوط به رشد و تغذیه………………………………………………………
۳۱
۲-۸- بررسی پارامترهای رشد و تغذیه………………………………………………………………………..
۳۱
۲-۹- آنالیز تقریبی ترکیبات لاشه……………………………………………………………………………….
۳۲
۲-۱۰- پردازش داده ها ……………………………………………………………………………………………
۳۲

فصل سوم- نتایج ……………………………………………………………………………….
۳۳
۳-۱- نتایج حاصل از تاثیر رژیم های غذایی بر شاخص های رشد ……………………………………..
۳۳
وزن اولیه(IBW) ……………………………………………………………………………………………………
۳۳
وزن نهایی(FBW) ………………………………………………………………………………………………….
۳۳
افزایش وزن(WG) …………………………………………………………………………………………………
۳۳
نرخ رشد ویژه(SGR) ………………………………………………………………………………………………
۳۳
ضریب چاقی(CF) …………………………………………………………………………………………………..
۳۳
۳-۲- نتایج حاصل از تاثیر رژیم های غذایی بر شاخص های تغذیه ای………………………………..
۳۴
ضریب تبدیل غذایی(FCR) ……………………………………………………………………………………
۳۴
نسبت بازده غذایی(FER) ……………………………………………………………………………………..
۳۴
نسبت بازده پروتئین(PER) …………………………………………………………………………………….
۳۴
غذای روزانه مصرفی(FI) ……………………………………………………………………………………….
۳۴
۳-۳- نتایج حاصل از آنالیز لاشه …………………………………………………………………………………
۳۵
پروتئین لاشه ………………………………………………………………………………………………………..
۳۵
چربی لاشه …………………………………………………………………………………………………………
۳۵
خاکستر لاشه …………………………………………………………………………………………………………
۳۵
رطوبت لاشه ……………………………………………………………………………………………………………
۳۵
فصل چهارم- بحث …………………………………………………………………………..
۳۷
۴-۱- شاخص های رشد ……………………………………………………………………………………………
۳۸
۳-۲-۴- شاخص های تغذیه ای ……………………………………………………………………………………
۴۱
۴-۳- آنالیز لاشه ……………………………………………………………………………………………………
۴۴
۴-۵- نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………..
۴۸
۴-۶- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….
۴۹
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….
۵۰

فهرست جداول

عنوان
جدول ۱-۱- مطالعات انجام شده در مورد رشد جبرانی در ماهیان استخوانی ………………………………
جدول ۲-۱ تجزیه تقریبی جیره غذایی……………………………………………………………………………………
جدول ۳-۱ شاخص های رشد بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۴۰………………
جدول ۳-۲ شاخص های رشد بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۸۰ …………………
جدول ۳-۳ شاخص های تغذیه ای بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۴۰………….
جدول ۳-۴ شاخص های تغذیه ای بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۸۰ ………..
جدول ۳-۵ آنالیز لاشه بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز۴۰……………………………
جدول ۳-۶ آنالیز لاشه بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۸۰…………………………..
جدول ۳-۷ فاکتورهای خونی بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۴۰………………..
جدول ۳-۸ فاکتورهای خونی بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۸۰…………….
صفحه
۵
۲۹
۳۸
۳۹
۴۱
۴۲
۴۴
۴۵
۵۰
۵۰

فهرست اشکال

عنوان
صفحه
شکل۱-۱- الگوهای آرمانی جبران رشد

دیدگاهتان را بنویسید