پایان نامه با کلمات کلیدی ازدیاد برداشت، صادرات گاز، نفت و گاز، دبی جریان

دانلود پایان نامه

……………………………………………………..46
2-3-7- تزریق گاز همراه به چاه های نفت جهت ازدیاد برداشت…………………………………………………………………………………………………47
2-3-8- صادرات گاز همراه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
فصل سوم : طراحی سیستم های بازیابی گازهای ارسالی به فلر…………………………………………………………………………………………………….50
3-1- اصول اولیه بازیافت گاز فلر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
3-2- عوامل موثر در طراحی سیستم بازیابی………………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-3- تعیین پارامترهای طراحی سیستم بازیابی گاز فلر………………………………………………………………………………………………………………..55
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-1- ویژگی های عمومی خطوط فلر………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-3-2- تعیین ترکیب گازها در سیستم فلر………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-3-3- تعیین دبی جریان گاز فلر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
3-3-4- محل قرار گرفتن اندازه گیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3-5- تعیین سایر مشخصات سیستم فلر جهت طراحی سیستم بازیابی…………………………………………………………………………………..62
3-4- ملاحظات ایمنی در سیستم های بازیابی گاز فلر………………………………………………………………………………………………………………….63
3-4-1- دسترسی به فلر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-4-2- جریان برگشتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
3-4-3- ویژگی های گاز فلر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-5- ملاحظات طراحی سیستم های بازیافت گاز فلر……………………………………………………………………………………………………………………64
3-5-1- سایزینگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-5-2- موقعیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
3-5-3- اتصال فلر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-5-4- ممانعت از برگشت جریان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-5-5- کنترل سیستم بازیابی گاز فلر………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-6- الگوریتم طراحی سیستم های بازیابی گاز فلر………………………………………………………………………………………………………………………68
3-7- فواید و نتایج حاصل از بازیافت گاز مشعل…………………………………………………………………………………………………………………………….70
فصل چهارم : ارائه روش بازیابی گازهای ارسالی به فلر با سیستم تراکم اجکتوری……………………………………………………………………..71
4-1- معرفی سیستم های اجکتوری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-1-1- اساس عملکرد اجکتور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-1-2- مزایا، معایب و کاربردها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
4-1-3- کاربرد سیستم های اجکتوری در صنایع نفت و گاز………………………………………………………………………………………………………..79
4-1-4- سیستم بازیابی اجکتوری توسعه داده شده………………………………………………………………………………………………………………………86
4-2- محاسبات طراحی اجکتورها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
4-2-1- ساختار اجکتور ( منحنی های تجربی )……………………………………………………………………………………………………………………………88
4-2-2- تعیین نسبت سطح مقطع دیفیوزر و نازل………………………………………………………………………………………………………………………..91
4-3- تحلیل و پیش بینی عملکرد اجکتورها………………………………………………………………………………………………………………………………….92
4-3-1- تئوری نظری و معادلات حاکم بر جریان سیال و نازل ها………………………………………………………………………………………………..93
4-3-2- مدلسازی تحلیلی یک بعدی اجکتور گاز……………………………………………………………………………………………………………………….104
فصل پنجم
: آنالیز پالایشگاه شماره 2 تهران………………………………………………………………………………………………………………………………..120
5-1- معرفی واحد فرآیندی نمونه: پالایشگاه تهران…………………………………………………………………………………………………………………….121
5-1-1- اطلاعات جغرافیایی و آب و هوایی محل سایت…………………………………………………………………………………………………………….121
5-1-2- سوخت ها در پالایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
5-2- شرح فرآیند فلر پالایشگاه شمالی تهران…………………………………………………………………………………………………………………………….123
5-3- تعیین مشخصات گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاه تهران……………………………………………………………………………………………..126
5-3-1- ضایعات در پالایشگاه تهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………126
5-4- اصلاح شبکه فلرینگ و تغییرات مورد نیاز سیستم…………………………………………………………………………………………………………….130
5-4-1- تعیین ظرفیت و مشخصات سیستم بازیابی…………………………………………………………………………………………………………………..132
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-4-2- تعیین تکنولوژی مناسب جهت سیستم بازیافت……………………………………………………………………………………………………………133
5-4-3- محاسبات طراحی سیستم متراکم سازی جت کمپرسور گاز………………………………………………………………………………………..135
5-5- راهکارها و سناریوهای بکارگیری گاز فلر بازیافت شده………………………………………………………………………………………………………139
5-5-1- جنبه های فنی مرتبط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………139
5-5-2- راهکارها و سناریوها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….142
فصل ششم : آنالیز اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..145
6-1-

دیدگاهتان را بنویسید