منابع مقاله درباره هوش معنوی، سبک های رهبری، وضعیت تحصیلی، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

……………………………………………………… 16
2-2-2 معنویت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-2-2-2 رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت…………………………………………………………………….. 20
2-2-2-2 تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار ………………………………………………………………………. 22
3-2-2-2 تفاوت میان دین و معنویت ………………………………………………………………………………………. 23
3-2-2 هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………… 25
1-3-2-2 اجزاء هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………. 33
2-3-2-2 تعریف عملیاتی هوش معنوی …………………………………………………………………………………. 34
3-3-2-2 کاربرد هوش معنوی در محیط کار ……………………………………………………………………………. 35
4-3-2-2 ابعاد هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………….. 39
5-3-2-2 هوش معنوی از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………………… 41
6-3-2-2 رشد هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………… 47
7-3-2-2 مولفه های هوش معنوی در اسلام …………………………………………………………………………… 49
8-3-2-2 نحوه سنجش هوش معنوی در افراد …………………………………………………………………………… 51
9-3-2-2 نحوه اندازه گیری هوش معنوی با استفاده از مدل ویگلور …………………………………………….. 54
4-2-2 رهبری موثق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
1-4-2-2 تعریف رهبری ………………………………………………………………………………………………………… 55
2-4-2-2 مروری بر سبک های رهبری …………………………………………………………………………………….. 61
3-4-2-2 مفهوم موثق بودن ……………………………………………………………………………………………………. 67
4-4-2-2 ابعاد رهبری موثق …………………………………………………………………………………………………….. 74
1-4-4-2-2 خودآگاهی ……………………………………………………………………………………………………. 74
2-4-4-2-2 پردازش متعادل …………………………………………………………………………………………….. 75
3-4-4-2-2 جنبه های درونی اخلاق ………………………………………………………………………………… 76
4-4-4-2-2 شفافیت در روابط …………………………………………………………………………………………… 77
5-4-2-2رهبری موثق در محیط کار …………………………………………………………………………………………. 79
3-1 بخش دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………… 81
1-3-2 تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………….. 81
2-3-2 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………. 97
4-1 بخش سوم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 102
5-1 بخش چهارم: مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 105
6-1 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
2-3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………108
3-2 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………. 109
4-2 ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………… 110
5-2 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
6-2 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………….. 112
7-3 متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
8-3 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………… 113
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 114
10-3 تحلیل عاملی تاییدی …………………………………………………………………………………………………………………………. 115
11-3 تحلیل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………………………………… 116
12-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
فصلچهارم : تجزيهوتحليلداده ها
1-4 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
2-4 توصيفويژگيهايجمعيت شناختياعضاينمونه ………………………………………………………………………………… 119
1-2-4 جنسيت ……………………………………………………………………………………………………………… 120
2-2-4 سن …………………………………………………………………………………………………………………….. 121
3-2-3 تجربه کاری…………………………………………………………………………………………………………… 122
4-2-3 وضعیت تحص
یلی……………………………………………………………………………………………………. 123
5-2-4 سطح سازمان …………………………………………………………………………………………………….. 124
3-4 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 125
1-3-4 ضريبهمبستگيبينمتغيرهايپژوهش ………………………………………………………………… 125
2-3-4 ارزيابيبخشاندازه گيريمدل ………………………………………………………………………………. 126
1-2-3-4 تحليلعامليتاييديمتغير هوش معنوی ……………………………………………………………. 126
2-2-3-4 تحليلعامليتاييديمتغير رهبری موثق ……………………………………………………………… 127
1-3-3-4 مدلسازیمعادلاتساختاری ………………………………………………………………………………. 129
2-3-3-4 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 131
5-4 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 132
فصلپنجم: نتيجه گيريوپيشنهادات
1-5 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
2-5 بررسياجماليتحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………. 134
3-5 نتايجحاصلازآمارتوصيفي ………………………………………………………………………………………………………………… 134
4-5نتايجحاصلازآماراستنباطي ………………………………………………………………………………………………………………. 134
5-5 نتايجحاصلازفرضياتتحقيق ……………………………………………………………………………………………………………. 135
6-5 نتيجهگيريوپيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………. 137
1-6-5 پيشنهاداتيبرايسازمانموردمطالعه ……………………………………………………………………………………. 138
2-6-5 پيشنهادهاييبرايتحقيقاتآتی ………………………………………………………………………………………….. 139
7-5 محدوديتهايوتنگناهايتحقيقحاضر …………………………………………………………………………………………….. 140
8-5 خلاصه فصل

پاسخی بگذارید